30 години БАК

Печат

 

st30122На 7 декември 2016 г. бе отбелязана 30-годишнината от учредяването на Българската асоциация по криминология (БАК) с кръгла маса на тема „Перспективи за развитието на криминологията в България”. Създаването на Асоциацията през 1986 г. е закономерен етап в развитието на българската криминология, която по това време е изградена като самостоятелна обществена наука с богата емпирична база, с национално и международно признание. В БАК членуват изследователи, преподаватели, практикуващи юристи и други специалисти, работещи в различни ведомства, организации и висши училища.


 

През 30-годишния период на съществуване на Българската асоциация по криминология нейните индивидуални членове, както и колективните й членове (Министерство на правосъдието, Върховна касационна прокуратура, Върховен касационен съд, Висш адвокатски съвет, Национална следствена служба, Академия на Министерството на вътрешните работи, Институт за държавата и правото при Българската академия на науките и др.), въпреки превратностите и трудностите на обществено-политическата ситуация в страната, с амбиция и отговорност реализираха нейните задачи: да следи и анализира развитието на криминологичната наука и криминологичните изследвания, тяхното популяризиране и ефективното им използване в практиката на държавните институции, сферата на частния бизнес и неправителствените организации по осъществяването на превенция и контрол над престъпността; st30121да следи преподаването на криминологията и сродни науки като университетски дисциплини; да подпомага разработването на анализи, програми и стратегии за превенция на престъпността и т.н.

В изнесените доклади и проведената дискусия на кръглата маса бяха обсъдени проблеми, свързани с актуалното състояние на криминологията и на сродните науки, изучаващи престъпността и девиантното поведение (социология на правото, педагогика и социология на отклоняващото се поведение, теория на оперативно-издирвателната дейност и др.), състоянието на университетското образование по криминология и сродните дисциплини, държавната политика по отношение на криминологията (институционално и информационно осигуряване на изследователската дейност, стимулиране на млади хора за включване в проучвателна и преподавателска работа, използване на криминологичните знания и криминологичната експертиза от органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт). Изказаните виждания от участниците в кръглата маса очертаха ефективните бъдещи модели на  криминологична изследователска дейност и перспективите за развитие на изследователската практика и на обучението в контекста на европейското и световното научно и образователно пространство.

Участниците в юбилейното честване на БАК отдадоха признателност на учените криминолози – инициатори за създаването на Асоциацията и изразиха своята готовност за по-нататъшна ползотворна работа в изпълнение на нейната обществена мисия да подпомага решаването на сложните актуални проблеми на противодействието на престъпността.

You are reading 30 години БАК articles