Съобщение

Печат

 

На 19 ноември, петък, 2010 г. Сдружение НААФ (Национален антикриминален и антитерористичен форум)., представлявано от председателя си Тихомир Димитров Стойчев и в присъствието на част от членовете на Управителния съвет подписа Споразумения за взаимодействие с Конфедерацията на Обществените Организации за социална защита на пенсионерите в България, ръководена от Стоимен Цветанов Стоименов; Съюза на Военноивнвалидите и Военнопострадалите с председател инж. Петър Траянов Велчев и Сдружение „Отечествен съюз”, с председател Симеон Петров Симеонов.

С този акт подписалите Споразуменията обявиха, че целят повишаване възможностите за диалог и взаимодействие между структурите на гражданското общество, държавните власти и институции с оглед своевременно оценяване на съвременните рискове и заплахи за националната и колективна сигурност. Те определиха организираната престъпност и тероризма като безспорни предизвикателства, а отношениетои адекватните мерки към тях като показател за демократичност и цивилизованост.

Неправителствените организации се ангажираха в бъдеще да способстват за

изграждане на активна мрежа на гражданското общество, която даспособства за разработване и прилагане на нови политики и практики за гарантиране на националната сигурност; за ефективен мониторинг върху рисковете и заплахите за нея; за упражняване на законен натиск и контрол върху властите; за гарантиране проспериращо развитие на обществото и държавата; за преустановяване на възможностите България да продължи да бъде заложник на чужди интереси; за реализиране на переспективни замисли и проекти, свързани със заявените намерения и дейности.

От подписалите:

За НААФ
(Т. Стойчев)
За КООСЗПБ
(Стоимен Стоименов)
За СВИВП
(инж. П. Велчев)
За Отечествен съюз
(Симеон Симеонов)

podpis4

podpis3

podpis2

You are reading Съобщение articles