Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Friday, Oct 02nd

Информация за членове

Регистрирайте се за да можете да имате достъп до този модул. Той е само за членове на НААФ, подписали Програмата и устава.

Login Form »

Toogle Panel

Последно обновени:

Някой трови софиянци,

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
Някой трови софиянци, за да ограби терените около реките им?

Тихомир Стойчев
iskar_stoВ един проект за „Възстановяване на нарушени терени- кариери за пясък по поречието на реките Искър и Лесновска” от 2004 г. се сочи, че неговите цели са да се възстаноят нарушените терени и превърнат в бъдеща зона за отдих и спорт. Очаква се като резултат от изпълненето на този проект да се подобри околната среда, условията за опазване и гарантиране здравето на гражданите и постигане ефект от самофинансиране?!
Проектът гарантира поетапно изпълнение и като приоритет са определени най- близките до Столицата терени около летище София, резиденция "Врана", Горубляне, Кремиковци. Предвижда се отпадъците да бъдат намалени посредством почистване и корекция на коритата на р. Искър и Лесновска; възстановяване на водните площи и създаване на буферна многофункционална зона от растителни масиви, с постиганто на висок екологичен ефект; създаване на крайградски парк за отдих и спорт и др. Проектът включва изготвяне на технически проект за изпълнение на тези прекрасни намерения, за промяна на ползването, както и създаване на дружество, което да реализира на проекта и постоянно да стопанисва територията. В този проект специално е обърнато внимание върху лошото състояние и вредите за селскостопанските обработваеми земи в района, това, че  терените до кариерите са превърнати в неконтролирани сметища за отпадъци и предизвиканите от това основателни  протести от жителите от съответните населени места.

Според таблица- приложение към проекта три от визираните обекти в района на Враждебна и летище София са собственост на държавна компания, докато тези в Долни Богров и Казичане са на община „София”. Видимо при изготвянето на този проект е налице и стремеж за заимстване на водещ европейски опит, като се сочи че такъв вече е реализиран в Мюнен. По отношение на финансирането предварителият бюджет предвижда етапно усвояване: отначао на първи етап 75 хил. евра, докато вторият етап е не така какретен, но всеобхватен в предвиждането да бъдат обезпечени техника и материали, възнаграждения, охрана и данъци, надзор, необходимите гаранции и други. Какво е станало стози проект в последствие, кой е възможно да е усвоявал средства по него или да е поставил ръка върху перспективни терени е трудно да се узнае. Но състоянието на въпросните терени освен, че е непроменено от години, но и продължава да приютява опасни отпадъци. Последно имахме възможност да се убедим с очите си в това на 24 януари, 2001 г.(вж. снимките)
Показаните отпадъци са пакетирани като тези, които се събират от фирмите по сметосъбирането, макар да не е ясно точно какво съдържат и чия собственост трябва да са били преди той да се освободи така удобно от тях. Разстоянието от това място до първите къщи на Враждебна е не повече от 200 м. Жителите на тези райони по традиция ползват подпочвените и течащи води, с които отглеждат зеленчуци и плодове в личните си дворове и терени. Можем само да си представим какво ще отиде в реколтата, когато тези отпадъци бъдат оставени да се разлагат свободно с години.
От това място до водита на р. Искър разстоянието е около 50- 60 м., като ги разделя само една неголяма земна ивица, през която мръсните води вероятно отдавна просмукват. По този начин заразата застрашава на само местните жители.
Според Наредба № 26 на МЗХП, МОС, МТРС и тогавашния Комитет по горите, обнародвана в ДВ. бр.89 от 22 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002г. се предвижда рекултивацията на нарушени терени да води до тяхното възстановяване и подобряване на ландшафта.
Предвидено е рекултивацията на нарушените терени да се извършва посредством разстилане на хумусен пласт върху предварително подравнените терени; прибавяне на подходящи подобрители към геоложките материали на повърхността на терена и дори естествени  торове и др., които да способстват създаване на условия за нормално развитие на растителни видове. Важно изискване е също да бъде осигурена устойчивост на рекултивирания терен по отношение пропадане и свличане. Във въпросният случай дори да се приеме, че балите с отпадъци са неопасни за околната среда и хората явно никак не са подходящи. 
Според Чл. 5. т. 2 рекултивацията на терените, собственост на юридическо лице, се извършва от собственика на земята, т.е. в случая това са държавата и столична община, които вместо да рекултивират в съответствие с изискванията са замърсили умишлено. Чл. 16. изрично забранява при последваща рекултивация на терени насипването се извършва със смесване на материалите, насипване на токсични материали и др. Като се има предвид, че в нашата страна всичко остаа непрозрачно, особено когато може да бъде високодоходно, май става въпрос за нещо друго. Чл. 22 на същата Наредба предвижда когато инвеститорът на обект за държавни или общински нужди е извършил рекултивацията да може да поисказемята да му бъде предадена безвъзмездно. Като се има предвид, че въпросните терени са някъде около 300 хектара, интерес би бил наистина голям. Според Законът за почвите, обнародван в ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г. те са национално богатство, ограничен, незаменим и невъзстановим природен ресурс.
Според чл. 2. целите на закона са насочени към защита на това национално богатство посредсвом налагането на съответните практики и контрол, както и  възстановяване на вече нарушени функции. В чл. 3 е предвидено замърсителят да поеме върху себе си заплащането и отстраняването на вредите. Не е никак за пренебрегване и онази норма, която предвижда прозрачност във всички дейсвия, свързани със земите и своевременното информирано участие на обществеността за вършеното с тях. Опасявам се, че както други закони и този е приет в увлечението непрекъснато да се пишат, предлагат и приемат закони, макар често с тях да се уврежда обществен и национален интерес, без гаранти да бъдат ефективно прилагани. И тук гл. ІІ  и VІІ разточително предвиждат органи по управлението и контрол да бъдат няколко министерства и агенции, чиито функции хаотично се преплитат с тези на областните управители и кметовете. Така или си припомняме поговорката за многото баби и хилавото дете, или още от сега се сещаме какво прехвърляне на топката ще се получи по отношение на отговорностите и че най- вероятно никога няма да се стигне до отстраняване на боклуците, т.е. онова, което застрашава общественото здраве и природните ресурси.
Глава ІІІ на Законът изрично заранява трайното увреждане на почвите посредством  замърсяване(чл. 12 т. 6), напояване със замърсени води(чл.13 т.6), неконтролирано изоставяне и изхвърляне на отпадъци върху почвена повърхност(чл. 13 т.11).
Според чл. 16 собствениците или ползвателите на имоти - юридически или физически лица, са длъжни да не увреждат почвите в собствените и в съседните поземлени имоти, да вземат мерки за предотвратяване на вредни изменения в тях, а според чл. 18 такива задължения имат  собствениците и операторите на депа за отпадъци,  хвостохранилища и др.п. Според чл. 19. възстановяването на функциите на увредените почви цели предотвратяване на риска за околната среда и човешкото здраве и опазване на околната среда. Според чл. 21 в Изпълнителната агенция по околна среда се създава и поддържа регистър на площите с увредени почви, който съдържа информация за месторазположението, източника на увреждане, вида и площта на увреждането, оценката на риска и изразходваните средства за проучването и възстановяването им, а  чл. 22. предвижда възстановяването на площите с увредени почви да се извършва от лицето, което е причинило увреждането, а когато то не е установено - от собственика или ползвателя им.
Доколкото нищо не е свръшено от всичко писано и предвидено по закони, наредби, заповеди и проекти, на ред са онези, които трябва да приложат принудителните административни и административно- наказателни разпоредби. И ако те не приложат този закон, то следва да се намеси съдебната власт.
Що се отнася до законодателната, тя е до под кривата круша. Онези, които не са ни суверен, но на които услужливо им поднасяме правото да ни управляват на от избори на избори са предписали смешни санкции за неизпълнили задълженията си или неотстранилите опасните замърсявания- от 250 до 10000 лв. И ако в случая някой цели макар и виновно да се сдобие със собственост върху 300 хектара земя на няколко километра от центъра на София, какво му пречи да плати и няколко дребни глоби.

Написано от Йордан You are reading Някой трови софиянци, articles

 

Полезна информация по темата

Легитимация

За палежите на коли

Председателят на НААФ в разговор по СКАТ. Вижте запис на предаването на Велизар Енчев

Пресконференция

naaf1
от 12.01.2010г.
21.01. 2011. РАЗСЛЕДВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА! Четете тук.

От ПРИЯТЕЛИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от ОСВО /Обществен съвет по въпросите на отбраната/
КООСО /Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната/
Клуб Сигурност

НААФ на 4 очи

naaf_na4
Т. Стойчев и Н. Радулов в 'на 4 очи' с мнения за спецслужбите. Вижте >>>

Т. Стойчев в епицентъра...

stoichev_svetla

On English

stoic

Кой е тук

В момента има 14 посетителя в сайта