Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Saturday, Aug 15th

Информация за членове

Регистрирайте се за да можете да имате достъп до този модул. Той е само за членове на НААФ, подписали Програмата и устава.

Login Form »

Toogle Panel
 

Последно обновени:

Цели и задачи

 

НААФ е доброволно сдружение на граждани, което:
 • Ще работи за обединяване усилията на граждани, експерти и специалисти от различни социални, етнически и културно- религиозни общности и сфери на дейност;
 • Ще партнира с други граждански сдружения, политически субекти и държавни власти за формиране и провеждане на практики и решения в съответствие с европейските ценности, официално признати международни актове и съобразени с Конституцията и законите на страната.
 • Ще осъществява общественополезна дейност:

- В рамките и за утвърждаване на гражданското общество;
- В помощ и съдействие на държавните органи;
- За защита на основните конституционни права и свободи;
- За гарантиране на сигурността на националната и международна сигурност.

НААФ ще реализира целите си, като работи за:
 • Повишаване информираността на обществото за опасностите и размерите на организираната престъпност, корупцията и международния тероризъм;
 • Организиране самостоятелно и съвместно с други организации и институции на адекватно реагиране на тези предизвикателства;
 • Осигуряване задълбочено разбиране на причините и условията, пораждащи организираната, международна престъпност и корупцията;
 • Откриване и развиване способи и мерки за противодействие срещу тях;
 • Опазване и развиване на традициите и намиране на нови способи, форми и методи насочени срещу различните други форми на престъпност и зависимост;
 • ♦Ограничаването на тяхното влияние на национално и международно равнище;
 • Развитието на междуинституционалното, междуетническото и международно сътрудничество, сътрудничество между професионалните и гражданските структури и правоохранителните органи, в това число и в международни;
 • Сближаване позициите на различните страни по оценката и мерките за противодействие срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма;
 • Формиране и представяне на мнения за усъвършенстване посредством организиране на публикации, дискусии и др. за оценка и мерки за противодействие на гореуказаните опасности;
 • Подпомагане на информационно- аналитичната, прогностична, научна, организационна и др. дейности в помощ на юридически и физически лица, участващи в програми и проекти, насочени за борба с транснационалната и организирана престъпност, корупцията и тероризма; реализиране на проекти, изследвания, проучвания и идеи в тази връзка.
За достигане на целите и задачите си НААФ
 • Ще създава за сметка на общодостъпни средства и методи информационна, теоритична и информационно- аналитична база от данни за проявите, носителите и сферите на организираната и международна престъпност;
 • Ще осигурява законосъобразен обмен на информация със сродни организации;
 • Ще осъществява представителство при взаимодействие със структурите на гражданското общество, компетентните органи на - законодателната, изпълнителната и местната власт в страната, както и с чуждестранните и международни такива;
 • Ще разработва и популяризира проекти за изменение на нормативната уредба, процедури и практики за противодействие на престъпността, корупцията и тероризма;
 • Ще настоява и осигурява условия за контрол по спазването на професионален, морален и граждански кодекс на членовете на сдружението, гражанските лица и държавните служители по предмета на дейност на Сдружението;
 • Ще разработва и внедрява методи, опит и мерки; ще подпомага обучение, квалификация и преквалификация на кадри, работещи в държавните и граждански структури за противодействие на тероризма, престъпността и корупцията.


Членуването в Сдружението ще бъде доброволно, като ще могат да членуват български и чуждестранни физически и юридически лица, които споделят целите, задачите и средствата за тяхното постигане.
Няма да могат да членуват лица, които са осъждани за тежки умишлени престъпления от общ характер в страната или чужбина.


You are reading Цели и задачи articles

 

Полезна информация по темата

Легитимация

За палежите на коли

Председателят на НААФ в разговор по СКАТ. Вижте запис на предаването на Велизар Енчев

Пресконференция

naaf1
от 12.01.2010г.
21.01. 2011. РАЗСЛЕДВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА! Четете тук.

От ПРИЯТЕЛИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от ОСВО /Обществен съвет по въпросите на отбраната/
КООСО /Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната/
Клуб Сигурност

НААФ на 4 очи

naaf_na4
Т. Стойчев и Н. Радулов в 'на 4 очи' с мнения за спецслужбите. Вижте >>>

Т. Стойчев в епицентъра...

stoichev_svetla

On English

stoic

Кой е тук

В момента има 5 посетителя в сайта